Stadgar

Stadgar för Tyresö Konstförening

§ 1 Konstföreningens syfte
Föreningen har till uppgift att i Tyresö, inte minst hos den uppväxande ungdomen, väcka, underhålla och utbreda intresset för bildande konst.

I detta syfte vill föreningen:
a. Anordna utställningar och andra aktiviteter för befrämjande av bildande konst, t.ex. föreläsningar, diskussionsaftnar, studieverksamhet, visaftnar, studieresor etc.
b. Inköpa och årligen utlotta eller på annat sätt sprida goda konstverk bland föreningarnas medlemmar.
c. Föreningen ska i sin verksamhet inom ramen för stadgarna sträva efter samarbete med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och målsättning.

§ 2 Medlemskap
Medlem i föreningen är envar, som till densamma erlägger en årsavgift som faställes vid ordinarie årsmöte. Medlemsnumret gäller som lottnummer vid föreningens årliga konstlotteri.

Varje medlem äger dessutom teckna sig för högst 10 andelar, vilkas belopp fastställs vid ordinarie årsmöte. Andelar utgör extralott i konstutlottningen men berättigar inte till andra förmåner.

Årsmöte äger kalla hedersmedlemmar i föreningen.

§ 3 Verksamhetsår/räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från det ordinarie årsmötet t.o.m. närmast följande årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsförteckning m.m. ska tillhandahållas revisorerna senast den 15 januari året därpå.

§ 4 Gåvo- och donationsmedel
Av gåvo- och donationsmedel bildas, såvida inte något annat bestäms, en fond, varav högst halva avkastningen får användas till löpande utgifter. När fonden vuxit till minst 10 000 kr, äger föreningen fatta beslut om hela avkastningens användande till något föreningens syften befrämjande ändamål inom föreningens verksamhetsområde.

§ 5 Styrelsens sammansättning

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och tre till fem ordinarie ledamöter samt en suppleant, vilka utses vid årsmötet bland röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt utom eller inom sig övriga funktionärer som för föreningens verksamhet kan anses behövliga. Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter minst tre ledamöter är närvarande. (Om inte alla ordinarie ledamöter är närvarande är även suppleant röstberättigad) Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleanten som ny ledamot för tiden intill nästföljande års ordinarie årsmöte.

§ 6 Revision
Föreningen utser årligen en revisor jämte en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper.

§ 7 Valberedning
Föreningen utser årligen en valberedning, bestående av två personer för förberedande av samtliga personval vid nästkommande årsmöte.

§ 8 Inköpsnämnd
Inköp av konstverk för föreningens räkning verkställs av en av föreningen på årsmötet för ett år i sänder vald inköpsnämnd, bestående av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 9 Medlemsutlottning

De för utlottning avsedda konstverken ska varje år före verksamhetsårets utgång medelst lottning fördelas bland medlemmarna i konstföreningen.

Dragningen sker under årsmötet på det sätt, att den vars nummer först drages, äger att först välja bland de befintliga vinsterna och så vidare i den ordning numren drages.

Bara medlemmar som är närvarande eller som lämnat in eller skickat fullmakt på vilken de kan prioritera vilket konstverk de önskar vinna, har möjlighet att bli tilldelad en vinst i årets lottning av konstinköp.

Om föreningens styrelse beslutar att anordna månadslotteri, äger enbart de medlemmar som betalat sin avgift delta i sådana månadslotterier, d.v.s. att de medlemmar som betalat sin avgift i t.ex. april får delta i utlottningen i maj o.s.v. Denna utlottning sker inom styrelsen.

§ 10 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger:
1. att anordna föreningssammanträden samt att senast åtta dagar före utsatt dag kungöra dessa genom personliga kallelser eller genom annons i ortspressen efter styrelsens bestämmande, varvid de ärenden anges, som ska förekomma utöver de stadgeenliga,
2. att anordna årsmöte och kalla till detsamma senast 14 dagar före utsatt dag,
3. att förbereda de ärenden, som hänskjuts till föreningen,
4. att till föreningens ordinarie årsmöte före februari månads utgång avge berättelse om föreningens verksamhet,
5. att besluta om att anordna föreningens utställningar och andra aktiviteter och fastställa de villkor, på vilka föreningen till utställning mottar konstverk från enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper,
6. att fastställa storleken av de avgifter, som ska erläggas för tillträde till föreningens utställningar och andra aktiviteter,
7. att under gemensamt ansvar vårda föreningens fonder, kontanta tillgångar och ev. konstsamlingar samt
8. att bevaka föreningens allmänna intressen och verka för dess ändamål.

§ 11 Ordförandens åligganden
Ordföranden är konstföreningens officiella representant och leder styrelsens förhandlingar och övervakar stadgarnas efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i dess ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna mellan ledamöterna efter styrelsens bestämmande.

§ 12 Ärenden vid årsmöte
Föreningens årsmöte hålles senast i februari månad. Vid årsmötet ska förekomma följande dagordning.
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
6. Val av:
ordförande för konstföreningen för en tid av ett år
tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
två suppleanter för en tid av ett år
en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år
två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter till inköpsnämnden för en tid av ett år.

7. Fastställande av årsavgift för vuxna, andelar och juniorer för räkenskapsåret efter det instundande.
8. Förslag som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem enligt § 13.
9. Utlottning av inköpta konstverk.

§ 13 Förslag - motion
Enskild medlem som önskar väcka förslag till årsmötet ska lämna in detta till styrelsen före december månads utgång. Styrelsen äger dock avgöra om ärende som inkommit för sent, ändå må upptagas på föredragningslistan för årsmötet.

§ 14 Stadgeändring resp. föreningens upplösning
För ändring av stadgarna och föreningens upplösning erfordras beslut, fattade med minst 2/3 majoritet på två på varandra tidigast inom 30 dagar följande möten, därav ett årsmöte.

I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar enligt föreningens bestämmande användas till ändamål inom Tyresö, som kan anses främja något av föreningens syften.

§ 15 Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering som kan vara öppen eller sluten.
Vid votering bestämmes utgången utom i frågor som nämns i § 14 genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal ska det förslag gälla som biträtts av ordföranden.

Vid val eller sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

--------------------------

Ladda ned stadgarna som PDF